Nowy Prezes UODO

  

Z dniem 16 maja 2019 r. oficjalne rozpoczęła się kadencja Jana Nowaka na stanowisku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jan Nowak od 2008 r. był Dyrektorem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po przemianowaniu urzędu w związku z reformą RODO zajmował stanowisko Dyrektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jednym z pierwszych wywiadów udzielonych jako Prezes UODO, dla dziennika Rzeczpospolita, Jan Nowak stwierdził, że ma pomysł na rozwój urzędu i wzmocnienie jego roli, aby jeszcze skuteczniej chronić dane osobowe obywateli. Podkreślił, że rolą urzędu po jego przewodnictwem będzie wspieranie podmiotów, które zbierają i wykorzystują dane osobowe, jednak „bez pobłażania dla tych, którzy lekceważą obowiązujące prawo”.

Według nowego Prezesa UODO, mimo dużej pracy, jaka została do tej pory wykonana, proces dostosowania krajowych przepisów do RODO tak naprawdę dopiero się rozpoczął.

Źródła: Nie będę robił rewolucji, Rzeczpospolita, 27 maja 2019 r.

Aktualizacja formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych planuje modyfikację formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Zmiana będzie polegać na rozszerzeniu formularza o pytania dotyczące działania złośliwego oprogramowania oraz zgłaszania zdarzeń i zagrożeń teleinformatycznych Zespołowi CERT Polska. Jest to działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) zespół reagowania na incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zaktualizowany formularz ma ułatwić administratorom zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, które zaistniały w wyniku działania złośliwego oprogramowania, złamania zabezpieczeń informatycznych czy oszustw komputerowych.

Aktualny wzór formularza jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

  

Specyfika świadczenia usług drogą elektroniczną często wymaga przetwarzania przez firmę szerszego zakresu danych niż przy tradycyjnej sprzedaży. Z drugiej strony usługodawców internetowych obowiązuje zasada minimalizacji danych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.

W ustawie znajdziemy takie przykładowe dane jak:

 1. nazwisko i imiona usługobiorcy;
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
 6. adresy elektroniczne usługobiorcy.

Czytaj dalej

Zmiana ustawień domyślnych urządzenia zwiększy bezpieczeństwo Twoich danych.

  

Temat cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej na czasie. Jest to odpowiedź na nowe zagrożenia dla ochrony informacji, które przetwarzamy w systemach informatycznych. Na tym polu trwa nieustanna walka pomiędzy dobrymi chłopcami a złymi chłopcami.

Co ciekawe, niejeden z tych złych przeszedł z czasem na jasną stronę mocy. Niektórzy założyli nawet własne firmy produkujące oprogramowanie antywirusowe i odnieśli znaczące sukcesy. Czy pozostaje nam jedynie kibicować tym dobrym i liczyć, że to oni będą górną? Nie do końca. Wiele bowiem zależy od nas samych.

Co może jednak zrobić osoba, która nie jest komputerowym geekiem?

Czytaj dalej

Zarządca nieruchomości – administrator czy procesor?

  

Zarząd nieruchomością wspólną często bywa powierzany przez właścicieli lokali wyspecjalizowanemu podmiotowi, który za określonym w umowie wynagrodzeniem wykonuje zadania, które w przeciwnym wypadku spoczywałyby na wspólnocie mieszkaniowej.

Najczęściej zarząd taki powierzany jest osobie prawnej, choć ustawa o własności lokali dopuszcza także możliwość powierzenia zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej. Podmiot, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, nazywany bywa także zarządcą lub administratorem nieruchomości (nie mylić z administratorem danych!)

Jakie dane osobowe przetwarza zarządca nieruchomości?

Wykonywanie obowiązków przez zarządcę nieruchomości wymaga przetwarzania danych osobowych mieszkańców, m.in. dla celów prowadzenia rozliczeń opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, zawiadamiania o terminach zebrań wspólnoty mieszkaniowej czy przeprowadzania głosowania nad uchwałami.

Czytaj dalej

RODO a wizerunek i jego ochrona

  

Dzisiejszy wpis poświęcony jest prawnym aspektom korzystania z wizerunku.

Zagadnienie to cały czas budzi duże zainteresowanie. Podczas szkoleń z RODO, które miałem okazję prowadzić, często pojawiały się pytania z tego właśnie zakresu.

Wizerunek w prawie polskim

W polskim prawie wizerunek osoby fizycznej jest regulowany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UPAiPP). Przepisy tej ustawy określają, w szczególności, jakie warunki należy spełnić, aby móc wykorzystywać czyjś wizerunek zgodnie z prawem.

Co do zasady, konieczne jest uzyskanie w tym celu zgody uprawnionego.

Czytaj dalej

Brytyjski organ ochrony danych ukarał spółkę za nielegalne ujawnienie danych osobowych.

  

Brytyjski odpowiednik PUODO – Information Commissioner’s Office (ICO) – poinformował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 400 000 £, czyli ok. 2 mln złotych.

Ukarana w ten sposób została spółka Bounty (UK) Ltd, która zajmuje się doradztwem z zakresu ciąży i rodzicielstwa. Powodem nałożenia kary było nielegalne ujawnienie danych osobowych ponad 14 mln osób, w tym nowo narodzonych dzieci.

Firma ta aż do 30 kwietnia 2018 r. prowadziła działalność brokera danych (tak jak pierwsza polska spółka ukarana przez PUODO) i dostarczała dane swoich klientów / członków klubu rodzica innym podmiotom dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną. Potwierdziła, że udostępniła dane 39 innym podmiotom.

Czytaj dalej

RODO w działalności adwokatów i radców prawnych, cz. 2

  

Podpisana niedawno przez Prezydenta RP ustawa zapewniająca stosowanie RODO, wprowadzająca  zmiany do bliska 170 ustaw, nie ominęła Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Znowelizowane przepisy będą mieć wpływ na zasady ochrony danych osobowych przez te zawody zaufania publicznego.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, zacznie obowiązywać zasada, iż poniższe żądania:

 1. uzyskania potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane,
 2. uzyskania dostępu do danych,
 3. wydania kopii danych,
 4. ograniczenia przetwarzania.

będą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, wyłącznie w zakresie, w jakim nie naruszają one tajemnicy adwokackiej / radcy prawnego. Nie zostały one wyłączone w całości, lecz ograniczone z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy zawodowej.

Czytaj dalej

Zadbaj o bezpieczeństwo służbowego pendrive’a.

  

Korzystanie z pamięci USB przez pracowników firmy jest wygodne, ale może generować potencjalne ryzyko. Nie tylko dla bezpieczeństwa danych osobowych, ale także innych dokumentów, które zapisywane są w plikach elektronicznych na popularnych pendrive’ach.

Jakie są główne ryzyka?

Poniżej wymieniam tylko kilka najważniejszych zagrożeń w związku z incydentami, jakie mogą się pojawić w związku z używaniem pamięci USB:

 1. utrata informacji,
 2. wyciek danych osobowych,
 3. kradzież własności intelektualnej,
 4. ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) wyszczególniła trzy rodzaje potencjalnych zdarzeń, które są związane z korzystaniem z pamięci przenośnych. Są to: ujawnienie informacji w związku z utratą, kradzieżą lub niewłaściwym korzystaniem z urządzenia, nieautoryzowana ekstrakcja danych (np. nielegalne skopiowanie ich na inny nośnik) i wprowadzenie złośliwego kodu.

Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny mikroprzedsiębiorców

  

Wchodząca niebawem w życie ustawa zapewniająca stosowanie RODO przewiduje pewne ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców* w zakresie obowiązku informacyjnego.

Do ustawy o prawach konsumenta zostanie dodany przepis stanowiący, że w zakresie umów zawieranych z konsumentami:

 1. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (czyli m.in. umowy zawierane za pośrednictwem Internetu w ramach e-handlu),
 2. innych niż te, o których mowa powyżej (np. sklepie stacjonarnym czy lokalu usługodawcy)

przedsiębiorca – administrator wykonuje obowiązek informacyjny z art. 13 RODO (pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od klienta) przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub na swojej stronie internetowej stosownej informacji.

W przypadku umieszczenia informacji na stronie internetowej, powinna być ona łatwo dostępna, np. w osobnej zakładce o nazwie „RODO”.

Czytaj dalej